Váci Szakképzési Centrum
Boronkay György
Műszaki Technikum és Gimnázium

Tájékoztató a központi felvételiről

 

 1. Időpontja: 2022. január 22. szombat 10:00 óra (vagy igazolással a pótidőpont: január 27. csütörtök 14 óra). Az EMMI a járványhelyzetre való tekintettel 2. pótló napot is kijelölt, de ezen külön kérelemre kizárólag azok a vizsgázók vehetnek részt, akik igazoltan covid-19 fertőzésben szenvedtek, vagy igazoltan házi karanténba kerültek az előző két vizsganapon: a második pótló nap időpontja: 2022. február 4. péntek 14:00 óra. A kérelmet az iskolába kell eljuttatni az igazolásokkal együtt.
 2. Beléptetés 9:00-tól. Az iskola épületébe a felvételire jelentkezettek korlátozás nélkül beléphetnek, rájuk nem érvényes a belépési korlátozás. A szülők azonban legfeljebb a bejáratig kísérhetik el gyermeküket, az iskolaépületbe nem léphetnek be! Beléptetéskor mindenkinek kötelező a kézfertőtlenítés. Kérjük, hogy maszkot mindenki hozzon magával! A maszk viselése a folyosókon kötelező, a dolgozat megírása közben ajánlott, de nem kötelező. A terembeosztás  itt a honlapon megtekinthető, melyet az aulában is kifüggesztünk. Belépést követően mindenki menjen a kijelölt terembe!
 3. A személyazonosságot a vizsgateremben a felügyelő tanár a személyes fényképes okmányok alapján (személyi igazolvány, vagy diákigazolvány) ellenőrzi. 
 4. 10:00 órától a magyar nyelvi (45 perc), 11:00 órától pedig a matematika felvételi (45 perc) megírására kerül sor.
 5. A kijavított dolgozatok megtekintésének, illetve a másolati példány átvételének időpontja 2022. január 28. 8:00 és 16:00 óra között az iskolában.
 6. A javítással kapcsolatos észrevételeket 2022. január 31. hétfő 16:00 óráig lehet leadni a titkárságon a honlapról letölthető Tanulói észrevétel   formanyomtatványon. (külön-külön lapot kell benyújtani mindkét felvételi tantárgy esetén)
 7. Az értékelő lapokat 2022. február 7-ig a lakcímre postázzuk az esetleges Tanulói észrevétel esetén hozott határozattal együtt. 
   

OKTATÁSI HIVATAL – Felvételi a középfokú iskolákban a 2021/2022. tanévben

A központi írásbeli vizsgák - Általános tudnivalók a központi írásbeli vizsgákról - Általános információk a feladatlapokról

A felvételi vizsgán részt vevő diákoknak mind a magyar nyelvi, mind a matematika írásbeli vizsgákon 45 perc alatt tíz feladatból álló feladatsort kell megoldaniuk, ezzel tárgyanként 50-50 pontot szerezhetnek.

A dolgozat megírásakor a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék vagy fekete színű tintával kell elkészíteni.

A jelenlegi 4. és 8. évfolyamos tanulók a 2012-es Nat, a 6. évfolyamos tanulók a 2020-as Nat szerint tanultak, illetve tanulnak. A feladatlapokat készítő – gyakorló pedagógusokból álló – bizottságok ennek megfelelően a 2012-es Nat-hoz kiadott kerettanterv, illetve a 2020-as Nat-hoz illeszkedő tartalmi szabályozók alapján állítják össze a feladatsorokat. Munkájukban alapelv, hogy nem részesítik előnyben egyik jelenleg forgalomban lévő tankönyvcsalád anyagát sem. Azzal is számolnak, hogy az egyes iskolákban a tananyag feldolgozása nem egyforma ütemű, ezért a feladatlapok elsősorban az adott évfolyamot megelőző évfolyamok tematikus anyagára építenek. A tanulók felkészülésének segítése érdekében a felvételizők számára a feladatlap-készítő bizottságok a 2012-es Nat-hoz kiadott kerettanterv, illetve a 2020-as Nat-hoz illeszkedő tartalmi szabályozók alapján összeállították azon témakörök listáját, amelyekkel a felvételizők a központi írásbeli felvételi feladatokban találkozhatnak majd. Fontos, hogy a korábbi feladatsorok ez esetben is alkalmasak a vizsgára való eredményes felkészülésre.

Az írásbeli felvételi vizsga elsődleges célja az eredményes középiskolai tanuláshoz szükséges alapvető készségek és képességek, kompetenciák felmérése, ezért egyik feladatlap sem hagyományos tantárgyi teszt. A konkrét ismeretek, a tanulási folyamatban megismert, begyakorolt eljárások alkalmazása mellett egyes feladatok újszerű összefüggésekben, szokatlan módon is teret nyitnak a tanultak mozgósításának, az ötletes alkalmazás képességének, a kreativitásnak.

A feladatlapok összeállításának szempontjai, a feladattípusok belső arányai a korábbi évekhez képest alapvetően nem változnak, így a Hivatal honlapján (www.oktatas.hu) a Köznevelés/Középfokú felvételi eljárás/Központi írásbeli feladatsorok, javítási útmutatók menüpontban megtalálható korábbi feladatsorok továbbra is segítik a felkészülést.


A magyar nyelvi feladatlapokról

A tízből kilenc feladat egy-egy részkérdéshez, részképességhez kapcsolódik. Megoldásukhoz a tanulóknak a korábbi években elsajátított nyelvi, kommunikációs és helyesírási ismeretekkel kell rendelkezniük, valamint bizonyságot kell tenniük az életkoruknak megfelelő szövegértési, szövegalkotási, gondolkodási képességekről és íráskészségről. A feladatok tehát a korábbi évfolyamokon tanultak alkalmazását kívánják meg, s elsősorban nem a nyelvtani ismeretanyag reprodukálását mérik, hanem az anyanyelvi készségek működésének színvonalát és az alapvető gondolkodási műveletekben való biztonság fokát (pl. felismerés, rendezés, tömörítés, következtetés, véleményalkotás). A feladatok szépirodalmi, ismeretterjesztő és köznapi szövegekhez egyaránt kapcsolódhatnak. Az összetettebb tizedik feladat önálló szövegalkotást kíván a tanulóktól: adott témáról, adott műfajban kerek, egész, lezárt szöveget kell fogalmazniuk. A fogalmazásnak a téma megtartása és a terjedelmi kívánalom mellett (ez évfolyamonként eltérő) az alapvető nyelvhelyességi, szerkesztési, helyesírási és stílusbéli követelményeknek is meg kell felelnie.


A matematika feladatlapokról 

A matematika feladatlapok nem kizárólag a tantárgyban tanultakat mérik, hanem ehhez kapcsolódóan a tanulók gondolkodásának jellemzőit is. Az ismeretek alapeszközként szolgálnak a feladatok megértéséhez, a problémák megoldásához. Bizonyos feladatok megoldásának folyamatában a vizsgázónak többféle kompetenciát is mozgósítania kell. A feladatmegoldás sikerességében a tantárgyi ismeretek mellett fontos szerepet kaphat a feladatmegoldó készség, a problémaérzékenység, a kreativitás, a logikai biztonság, a szabálykövetés, a koncentráló képesség, vagyis a figyelem összpontosítása és tartóssága. Fontos kompetencia az életkori sajátosságoknak megfelelő szintű írásbeli kommunikáció is. Ebből következően elvárás a megoldások rendezett, olvasható, követhető írásos rögzítése.


Az írásbeli felvételi vizsgákon használható segédeszközök 


A dolgozat megírásakor a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék vagy fekete színű tintával kell elkészíteni. 

 • Magyar nyelv: A magyar nyelvi feladatlapok kitöltéséhez segédeszköz nem használható.
 • Matematika: A matematika feladatlapok kitöltéséhez rajzeszközökön (vonalzó, körző, szögmérő) kívül más segédeszköz (pl. zsebszámológép) nem használható. 

A különleges bánásmódot igénylő (SNI, BTMN) tanulók eszközhasználatára vonatkozóan a határozatokat mindenkinek időben elküldtük.
 

IGAZGATÓSÁGKedves Szülők!

A 8. osztályosok továbbtanulásával kapcsolatos tájékoztatás hatékonyabbá tételére vonatkozóan fordulunk javaslattal Önökhöz.

Tapasztalatunk szerint az általános iskolák által szervezett szülőknek szóló értekezlet, amikor 8-10 középiskola képviselője egymás után elmondhatja saját iskolája kínálatát, nem ad kellő tájékoztatást, továbbá sok időt rabol el a szülőktől, hiszen számos olyan iskola információit is kénytelen meghallgatni, amelyiket egyáltalán nincs szándékában gyermeke számára választani. Ezen szeretnénk az idei tanévtől kezdve változtatni. Mi a személyes kapcsolatban, a személyes tapasztalásban, találkozásban hiszünk legfőképp, és abban, hogy akkor tud a diák valóban helyesen dönteni, ha saját maga láthatja a számára szimpatikus középiskolában folyó munkát, illetve legalább ízelítőt kaphat belőle.

Milyen lehetőségeket kínálunk?

 1. Nyílt napjainkon (2021. november 29., december 1., december 3.) részletes tájékoztatással, iskolai bemutató körsétával, tanórák látogatásának lehetőségével várjuk a hozzánk érkező érdeklődőket.
 2. 2021. december 3-án délután 18 órakor igazgatói tájékoztatót hallhatnak az érdeklődő szülők iskolánk dísztermében.
 3. „Nyílt laborok” nevű rendezvényeinken alkalma nyílik a 8. osztályosoknak, hogy a technikumi képzés kiscsoportos foglalkozásaiból kapjanak ízelítőt. Erre honlapunkon lehet majd előzetesen regisztrálni. A laborfoglalkozásokat január utolsó hetére tervezzük.
 4. Beiskolázási tájékoztatónkat elolvashatják honlapunkon, ugyanitt részletes leírások is olvashatók különböző profilú képzéseinkről. ( www.boronkay.hu)
 5. A Váci Szakképzési Centrumban működik egy pályaválasztást, -orientációt segítő projekt, melyre szeretettel várják a szakmai/ technikumi képzés iránt érdeklődő általános iskolás diákokat. (https://palyaorientacio.vszc.hu)


Reméljük élni fognak a fenti lehetőségek valamelyikével, vagy akár többel is! Várjuk Önöket szeretettel!


    Dian János megbízott igazgató


Beiskolázási tájékozató a 2022-2023-as tanévre: